O projektu

Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?

Projekt ACECZECHFOR se zabývá vlivem měnícího se růstového prostředí na produkci a vitalitu dřevin rostoucích v lesním prostředí a mimo les. Proiekt staví na datech dřevinné složky a lesních půd z pilotní statistické inventarizace krajiny České republiky (2008-2009) a navrhuje opakované šetření stromového patra doplněné o dendrochronologii a isotopovou analýzu (d13C, d18O). To poskytne kvantitativní údaje o aktuálnlch a nedávných změnách růstových, produkčních a zdravotních indikátorů a efektivity využití vody dřevinami. Projekt přinese řadu kvantitativních údajů o reakci dřevin vlivem měnícího se prostředí a nové poznatky o konkrétním příspěvku jednotlivých faktorů v rámci vý škového gradientu a podmínek české krajiny a praktického lesnictví. Projekt je financován Grantovou agenturou České republiky. Na řešení projektu se spolupodílí Český hydrometeorologický ústav, Botanický ústav AVČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Centrum výzkumu globální změny klimatu. Cílem projektu je analyzovat a kvantifikovat příspěvek aktuálnich a nedávných změn růstového prostředí na přírůst a vitalitu dřevin a porostu, a identifikovat relativní příspěvek depozice dusíku, teploty a vláhové bilance v rámci výškového gradientu sítě statistické inventarizace krajiny ČR.

Tento projekt podpořila Grantová agentura České republiky (Reg. No. 14-12262S).