Koncept projektu

Koncept řešení projektu je založen na existující infrastruktuře sítě  Inventarizace krajiny CzechTerra (CzechTerra, www.czechterra.cz) a údajích o plochách, stromovém patře a půdě z šetření realizovaného v letech 2008-2009. Projekt předkládá opakované šetření dřevní biomasy na těchto plochách během let 2014-2015, doplněné o dendrochronologické šetření a izotopovou (d13C, d18O). To poskytne informaci o aktuálním přírůstu dřevin a porostní produkci pro recentní šestileté období, zahrnující významné doplňující informace ve vazbě vitalitě, přirozené mortalitě a opatření lesnického managementu. Dendrochronologie a izotopová analýza poskytnou informaci o charakteristice růstu v nedávné historii (několik dekád až jedno století) a údaje k vodnímu režimu a efektivitě využití vody. Projekt využije dostupné informace ke klimatu a depozici dusíku a síry, které budou připraveny pro úroveň jednotlivých ploch sítě Inventarizace krajiny CzechTerra pro recentně-historické období (1930-2015). To umožní detailní korelační a modelovou analýzu současného a recentně-historického trendu růstu a klíčových faktorů ovlivňujících růst dřevin a lesních porostů ve statistické síti krajiny České Republiky. Analýza zahrne vliv podmínek půdního prostředí (tj. půdní C/N, výměnnou kationtovou kapacitu a aciditu, bazální saturaci), věk a strukturu porostů a nadmořskou výšku. Tento koncept nabízí statisticky relevantní interpretaci na úrovni republiky a jejího spektra podmínek růstového prostředí.

CzechTerra_figure

Fig. 1: Koncept projektu a jeho klíčové položky (pouze v AJ)